نقض حقوق مسلمانان در انگليس
نقض حقوق مسلمانان در انگليس
اين روزها استفاده ابزاری از حقوق بشر در جهان فراگير شده و حقوق بشر به وسيله ای براي فشار قدرت های جهانی بر کشورهای مستقل تبديل شده است.
جمعه ۱ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۴
کد مطلب: 6561
این روزها استفاده ابزاری از حقوق بشر در جهان فراگیر شده و حقوق بشر به وسیله ای برای فشار قدرت های جهانی بر کشورهای مستقل تبدیل شده است.ساختار‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشور‌های غربی که همواره خود را جزو پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض‌آمیز، دوگانه، غیرمستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته‌اند. کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس همیشه در عرصه بین‌المللی با ژستی حق به جانب خود را از حامیان پرشور حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند و کشور‌هایی که با سیاستهای آنها همسو نیستند را به بهانه نقض حقوق بشر تحت فشارهای اقتصادی و فشار‌های سیاسی قرار می‌دهند.
نگاهی به آمار و ارقام بحران های اجتماعی در انگلیس نشان می دهد وضعیت اقلیت ها در انگلستان نه تنها مناسب نیست بلکه وخیم تر نیز شده و فشار به اقلیت های قومی،نژادی و مذهبی به صورت های مختلف در سالهای اخیر ۲۰۱۵ افزایش یافته است. اقلیت ها حدود ۱۴ درصد از جمعیت انگلستان را تشکیل میدهند و مشکلاتی مانند بیکاری، مهاجرت، عدالت کیفری، مشکلات معیشتی، مسکن و بهداشت از جمله مواردی است که اقلیت ها با آن دست به گریبان هستند.
گزارش ها نشان می دهد جرائم تبعیض آمیز و نژادپرستانه در انگلیس و هفته‌های بعد از همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، به شدت افزایش یافته است. در همین راستا نهادهای حقوق بشری هم نگرانی عمیق خود را در خصوص ابراز شعار‌های تفرقه آمیز، ضد مهاجرتی و بیگانه هراسی در هفته‌های پیش از برگزاری همه پرسی سیاسی، ابراز کردند.شورای مسلمانان انگلیس در پی اعلام نتایج همه‌پرسی برگزیت از وقوع بیش از ۱۰۰ مورد حادثۀ مرتبط با جرائم ناشی از نفرت خبر داد.برخی از مسلمانان که قربانی این حملات بوده‌اند، گفتند عابران به آنها گفته‌اند وسایلشان را جمع و خاک انگلیس را ترک کنند، زیرا مردم به خروج آنها رأی داده‌اند.
در میان اقلیت های قومی و مذهبی مسلمانان بیش از دیگر گروه ها با تهدیدات مختلف روبرو هستند. جمعیت مسلمانان انگلیس، طبق آخرین سرشماری در سال ۲۰۱۱، حدود دو میلیون و هفتصد هزار نفر است که حدود چهار درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. مسلمانان انگلیس از لحاظ ترکیب سنی از جوان ترین اقشار جامعه محسوب می شوند به طوریکه حدود یک سوم آنها کمتر از ۱۶ سال سن دارند. گزارش های نهادهای حقوق بشری حاکی از این است که مسلمانان در انگلیس بیش از دیگر گروه های مذهبی با تبعیض های اقتصادی و اجتماعی مواجهند و دائما تحت تعقیب پلیس و دیگر نهادهای امنیتی در انگلیس قرار می گیرند. گزارش ها همچنین نشان می دهد مسلمانان در انگلیس حداقل روزی دوبار هدف حملات قرار می‌گیرند که نتیجه تبلیغات مسموم "اسلام‌هراسی" رسانه‌های غربی برای جلوگیری از افزایش چشم‌گیر و روزافزون جمعیت مسلمانان در این کشور است.

مفهوم اسلام هراسی
اسلام هراسی، (تـرس از اسلام) مفهومـی اسـت کـه بـه تـرس و پیـش داوری و تبعیـض غیرعقلانی در برابـر اسلام و مسـلمانان اشـاره دارد. اگرچـه سـابقه این اصطلاح بـه دهـه ۱۹۸۰ باز میگـردد، اما پـس از حادثه ۱۱ سـپتامبر ۲۰۰۱ اسـتفاده بیشـتری از ایـن اصطلاح شـد. مؤسسـه «رانیمـد تراسـت» در انگلیـس، کـه بـه امـر تبعیـض و نفـرت در این کشـور می­پـردازد، در ۱۹۹۷ اسلام هراسی را ترس و نفرت از اسلام و بنابرایـن، تـرس و نفـرت از همـه مسـلمانان تعریـف کرد و ابراز داشـت کـه ایـن اصطلاح بـر تبعیـض و طـرد مسـلمانان از زندگـی اقتصـادی، اجتماعـی و عمومـی کشـور نیـز دلالت دارد. همچنیـن اسلام هراسی در بردارنـده این برداشـت اسـت کـه اسلام فاقد ارزش مشـترک با دیگـر فرهنگها اسـت. در مقایسـه با غرب در موقعیتـی فرودسـت قـرار دارد و بیش از آنکه دین باشـد، یک ایدئولوژی سیاسـی اسـت.
مؤسسـه رانیمـدتر اسـت، به طـور اختصار چنین گفته اسـت: «اسلام هراسـی،تـرس و اکـراه بی اسـاس در برابـر مسـلمانان کـه باعـث دفـع آنهـا و تبعیـض علیـه آنهـا میشـود.» پـس می­تـوان اسلام هراسـی را محکوم سـازی کلیـت اسلام و تاریخ مسـلمانان بـه عنـوان امـری افراطـی انـکار اکثریـت میانـه روی مسـلمان و در نظـرگرفتـن اسلام بـه عنـوان مشـکلی بـرای جهـان برخـورد بـا تعارضـات مربـوط بـه مسـلمانان بـه عنـوان امـری الزاما حاصل اشـتباهات آنـان تأکید بـر اینکه مسـلمانان درصـدد ایجـاد تغییـر بر اسـاس دین خود هسـتند و اعلان جنگ علیه کلیت اسلام تعریـف کـرد.

سیر مراحل اسلام هراسی در کشورهای غربی
مرحله اول- از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد و وقوع پدیده ای بنام «انقلاب اسلامی» در ایران و استقلال طلبی رو به رشد امت اسلامی در مقابل کشورهای غربی از یکسو و رشـد و جریان‌هـای تنـدرو و بنیادگـرای اسلامی در جهـان اسلام از سوی دیگر محرک این نگرش بودند. انقلاب اسلامی ایـران در سـال‌های نخسـت پیـروزی باعـث بـه وجـود آمـدن و ظهـور خودآگاهـی دینـی در میـان مسـلمانان و بازیابـی هویـت اسلامی شـد که این مساله خوشایند کشورهای غربی نبود.
مرحله دوم- در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۹۰ بـا فروپاشـی بلـوک شـرق و اتحاد جماهیرشـوروی سـابق مطابـق دیدگاه‌هـای محافظه‌کارانـه افـرادی چـون «لئواشـتراوس» مبنـی بـر ضرورت وجـود یـک دشـمن واقعـی یـا فرضـی بـه عنـوان یکـی از راهبردهـای سیاسـت خارجـه آمریکا، پـروژه اسلام هراسی مـورد توجـه قدرت‌های سـلطه گر قـرار گرفـت. در سـال ۱۹۹۳ ارائه تئـوری برخـورد تمدن‌هـا از سـوی «سـاموئل هانتینگتـون«مطـرح شد. هانتیگتـون در نظریه خود که به جهان پس از فروپاشـی بلوک شـرق نظـر دارد، سـخن از شـکل گیری تمدنهـا می‌کنـد و مدعی می شود از ایـن پـس روابـط و منازعات بین‌الملـل در عرصـه فرهنگـی و تمدنـی شکل می‌گیرد. وی از میـان تمدن‌هـای موجود بیـش از همـه بـه تمدن اسلامی تأکید مـی ورزد و معتقد اسـت که جهـان غرب باید بـه گونـه‌ای این تمـدن را مهـار کند.
مرحله سوم ـ‌ پس از حادثه ۱۱ سـپتامبر و انفجارهـای نیویورک و واشـنگتن عملیاتـی شـد. در ایـن مرحلـه رسـانه های تحت کنترل نظام سـلطه سـعی کردنـد، بنیـان روابـط جهان اسلام و غـرب را دگرگون سـازند. از این رو به شـدت و حـدت گسـتردهای ایـن عبارت کـه خطوط گسـل تمدنی بین اسلام و غرب فعال شـده اسـت را القاء کردند. در ادامه این روند در ادامـه ایـن رونـد، «فرانسیس فوکویامـا» یک ماه پـس از حادثه ۱۱ سـپتامبر در مصاحبه ای بـا روزنامـه گاردیـن تأکیـد کـرد کـه اسلام تنهـا نظـام فرهنگـی اسـت کـه مدرنیته غربـی را تهدیـد می‌کنـد. او تصریـح کـرد کـه کـه آمریـکا میتوانـد بـرای شکسـتن مقاومـت کشـورهای اسلامی در برابـر مدرنیتـه از تـوان نظامـی خـود اسـتفاده کند.

دلایل گسترش اسلام ستیزی در کشورهای غربی
اسلام‌ستیزی درواقع، حاصل تصورات اشتباه شکل‌گرفته در مرحله اسلام‌هراسی است که در مرحله گذار به اسلام‌ستیزی، خود را به‌صورت عملی خشونت‌آمیز ناشی از هراس نشان‌می‌دهد؛ در توضیح این گذار از اسلام‌هراسی به اسلام‌ستیزی بایدگفت که عواملی به‌‌صورت اساسی نقش‌داشته‌اند که عبارتند از:

نقض حقوق مسلمانان در انگلیس
نمودهای اسلام‌ستیزی در انگلیس مانند برخوردهای فیزیکی، توهین لفظی و آسیب‌رسانی مالی به مسلمانان، بیشتر در سطح فضای عمومی جامعه و در محیط‌هایی مانند خیابان‌ها، پارک‌ها، فروشگاه‌ها و امثال آنها روی‌می‌دهد که تاحدودی دور از چشم پلیس باشند.همچنین نشانه های آشکاری از اسلام ستیزی در سطح رسانه‌ها وجوددارند و نمودهای دشمنی ‌با اسلام به‌طور گسترده‌تر در سطح دولت، احزاب و گروه‌های اسلام‌ستیز انگلیس، دیده‌می‌شود.

اسلام هراسی به بهانه مبارزه با تروریسم
قوانین مبارزه با تروریسم یکی از پایه های نقض حقوق بشر در جوامع غربی از جمله انگلیس می باشد. انگلیس به تاسی از آمریکا پس از یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ قوانینی را برای برخورد و بازداشت مظنونان به اقدامات تروریستی وضع کرده که این قوانین تاکنون پایه ای برای بازداشت گسترده بسیاری از افراد و شهروندان مسلمان این کشور و یا مسلمانان خارجی مقیم در این کشور شده است. دولت انگلیس بعد از تحولات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سعی در اتخاذ اقدامات نظارتی و کنترلی شدیدی بویژه علیه مسلمانان این کشور کرد که از جمله آنها، تصویب و اجرای قانون «ضد تروریسم» بود.این قانون در حقیقت دستاویزی برای دولت انگلیس جهت اعمال فشار بیشتر بر جامعه مسلمان این کشور گردید که در موارد متعددی منجر به نقض حقوق آنان شد.
به موجب متمم هفت این قانون، پلیس مجاز است در مبادی ورودی این کشور، در صورت بروز ظن نسبت به هر مسافری، وی را به مدت ۹ ساعت توقیف و مورد بازجویی قرار دهد. این قانون دست پلیس را باز خواهد گذاشت تا بدون دلیل معقول و مستند، فرد مظنون را توقیف، بازجویی و حتی بازداشت کند.طبق آمار منتشره توسط دولت انگلیس، میزان اعمال این قانون علیه قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی بیش از افراد سفیدپوست بوده است؛ به طوری که طبق آمار کمیسیون برابری و حقوق بشر در لندن، افراد تبعه پاکستان بیش از ۱۵۴ بار نسبت به سفیدپوستان کشور‌های دیگر در مظان بازجویی قرار گرفته اند. در اعتراض به نحوه اجرای این قانون، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی اظهار داشت یکی از تبعات این قانون، تأثیرات نژادی و مذهبی آن بوده است، به گونه‌ای که مسلمانان به نحو نامناسب هدف این قانون قرار گرفته اند.
در سال‌های اخیر شاهد تفسیر معنی گسترده و مبهمی از «تروریسم» و رشد استفاده از قوانین ضد تروریسم در سرکوب اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی مشروع بوده‌ایم. مخالفان معتقدند تعریف تروریسم در قوانین انگلیس، مبهم و دامنه آن بسیار گسترده است. این تعریف نه تنها اعمال ماهیتاً تروریستی، بلکه تظاهرات و اجتماعات قانونی و اشکال فراوانی از رفتار را نیز که نمی‌توان تروریستی نامید جرم می‌داند.
گاردین در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۶ فاش کرد که از مدرسان و کارکنان دانشگاه‌های سراسر انگلیس خواسته شده بود تا از دانشجویان مسلمان جاسوسی کنند. دانشجویانی که به زعم پلیس بریتانیا مظنون به همکاری با افراط‌ گرایان اسلامی و حامی خشونت تروریستی هستند. هرچند که یکی از وظایف اصلی دولت‌ها حمایت از شهروندانشان در برابر تهدیدات تروریستی است اما دولت انگلیس این مساله را به اهرمی برای فشار بر مسلمانان تبدیل کرده است.
مقامات لندن همواره جامعه مسلمان را به اتهام ارتباط با تروریستها محدود کرده و مانع فعالیت آزاد مسلمانان در این کشور شده اند. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر دولت انگلیس بیش از پیش مسلمانان انگلیسی را تحت فشار قرار داده و با آنان به شکلی خشن و تبعیض آمیز رفتار کرد.این مساله بهانه لازم را به دولت انگلیس داد تا با نصب دوربین در مناطق مسلمان نشین این کشور به بهانه مبارزه با اقدامات تروریستی، حقوق شهروندان مسلمان انگلیسی را بصورت گسترده نقض کند. پلیس این کشور بیش از ۲۰۰ دوربین مدار بسته را در مناطق مسلمان‎نشین انگلیس نصب کرد که برخی از آنها مخفی و برخی دیگر در انظار عمومی قرار گرفتند.
طبـق آمـار به دسـت آمـده حـدود ۵۸ درصد از کسـانی کـه بین آوریـل ۲۰۱۲ و آوریـل ۲۰۱۳ حملات ناشـی از اسلام هراسـی در انگلیـس را تجربه کردنـد، زن بودنـد. قتل یک زن مسـلمان در انگلسـتان به جرم داشـتن حجاب نمونه دیگـری از نقـض حقـوق زنان اقلیت شـیعه در این کشـور اسـت. پلیـس انگلیس در سـال ۲۰۱۴ ،اعلام كرد این زن مسـلمان سـعودی كه سـی سـاله بوده و چند مـاه پیـش بـا بـرادرش بـرای تحصیـل بـه انگلسـتان آمده بـه خاطـر تعـداد ضربات چاقو بر سـر و سـینه خود كشـته شـده اسـت. دانشـجویان و اساتید «دانشـگاه اسكس» كـه محـل تحصیـل ایـن زن بـوده به شـدت در شـوك به سـر میبرنـد؛ چراكـه اكثرمحصلان ایـن دانشـگاه از فرهنگهـا و مذاهـب مختلـف جهـان در آن مشـغول بـه تحصیـل میباشـند. سـفارت عربسـتان سـعودی در لنـدن اعلام كـرده اسـت، پیگیر قتـل ایـن زن اسـت. یـك مـرد ۵۲ سـاله نیـز در ارتبـاط بـا این قتل بازداشـت شـده اسـت. بر اسـاس آخرین تحقیقات توسـط نشـریه فایننشـال تایمز، انگلسـتان یكی از بدتریـن كشـورها در زمینه اسلام هراسـی اسـت.
همچنین از مهمترین مصادیق نقض حقوق مسلمانان در انگلستان، تبعیض می‌باشد. بنا به گزارش «متروکو» در شش اسفند ۱۳۹۳ (۲۵ فوریه ۲۰۱۵)، نیمی از جمعیت مسلمان انگلستان معتقدند که توسط دولت مورد تبعیض واقع شده‌اند و یکی از دلایل آن را افزایش خشونت علیه مسلمانان در این کشور عنوان کرده اند.طبق این نظرسنجی، ۴۶ درصد عنوان کرده‌اند که پیش داوری‌های موجود در مورد اسلام در این کشور، زندگی در انگلستان را برای آنان سخت کرده است.
بررسی ها نشان می دهد که دانش آموزان مسلمان در سراسر انگلیس رنج زیادی را تحمل می کنند. این دانش آموزان در نتیجه افزایش موج اسلام هراسی در اروپا در شرایط سختی به سر می برند. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی که منتشر کرد به این مساله اذعان کرده است که دانش آموزان مسلمان به طور فزاینده ای از سوی همکلاسی های خود آزار می بینند و دولت این کشور در حل این مشکل شکست خورده است. در این گزارش همچنین آمده است که دانش آموزان مسلمان در مدارس انگلیس مورد حملات لفظی و فیزیکی قرار می گیرند.
مطالعات علمی دانشگاه بریستول انگلستان گویای آن است که مسلمانان انگلیسی در زمینه یافتن شغل های مناسب با تبعیض‌های زیادی رو به رو هستند.طبق نتایج این مطالعات؛ اقلیت مسلمان این کشور در مقایسه با سایر اقلیت های دینی به ندرت در شغل های اداری مشغول می شوند.فرصت های شغلی مردان مسلمان در مقایسه با مردان مسیحی در صورت داشتن شرایط و توانایی های مساوی ۷۶ درصد کمتر است و این مساله در بین زنان مسلمان ۶۵ درصد کمتر از زنان مسیحی است.
« دکتر نبیل خطاب» و« رون جانسون»، به عنوان مسئولین انجام مطالعه ؛ با مراجعه به دفاتر اشتغال در انگلستان به این نتیجه رسیدند که در میان ۱۴ اقلیت دینی این کشور، میزان فرصت های شغلی برای مسلمانان بسیار کمتر از سایرین است و آنان با تبعیض های زیادی در بازار کار رو به رو هستند.دکتر خطاب تاکید کرد : دلیل چنین مساله ای گسترش پدیده اسلام هراسی در میان جامعه اروپا می باشد که باعث کاهش یافتن مشارکت های اقتصادی مسلمانان شده است.
این در حالیست که زنان محجبه انگلیس با توجه به تمایل بیشتر کارفرمایان این کشور به استخدام کارکنان بدون حجاب با تبعیض در حیطه کاری مواجه شده اند. براساس گزارش مجلس عوام در آگوست ۲۰۱۶، کارفرمایان این کشور، مسلمانان محجبه را ضعیف و مطیع می دانند و زنان مسلمان که حجاب دارند، اغلب در روند استخدامی با مشکل مواجه می شوند به طوری که این موضوع هم اکنون به نوعی تبعیض قابل قبول تبدیل شده است. بررسی نیروی کار انگلیس حاکی از این است که نرخ بیکاری در میان زنان مسلمان این کشور، ۱۸ درصد است. در حالی که این نرخ برای زنان هندو، ۹ درصد و برای زنان سفیدپوست مسیحی ۴ درصد است.[۹]
براساس گزارش کمیته «زنان و برابری» مجلس عوام انگلیس هم، زنان مسلمان ازلحاظ اقتصادی محروم ترین گروه در جامعه این کشور بشمار می آیند. براساس گزارش این کمیته پارلمانی، امکان استخدام زنان مسلمان در انگلیس در هنگام شغل یابی، سه برابر کمتر از زنان دیگر است و احتمال اینکه ازنظر اقتصادی غیرفعال باشند در کل دو برابر سایر زنان این کشور است.به گفته این کمیته پارلمانی، علت این برخورد تبعیض آمیز علیه زنان مسلمان، تنها مذهب آنها است به رغم اینکه تحت قانون انگلیس این مساله غیرقانونی شمرده می شود.این کمیته پارلمانی عنوان می کند که زنان مسلمان در انگلیس برای استخدام شدن مواجه با یک «محدودیت سه گانه» که شامل زن بودن، تعلق داشتن به یک اقلیت قومی و در نهایت مسلمان بودن، هستند که مذهب نقش مهم تری را در بروز این تبعیض اقتصادی ایفا می کند.این کمیته اذعان می دارد که 'تاثیر اسلام ستیزی بر زنان مسلمان در جامعه انگلیس را نباید دست کم گرفت.

نتیجه گیری
معیارهای حقوق بشر که انگلیس و دیگر قدرت های غربی داعیه دار آن هستند، از کمترین ارزش و بهایی در این کشورها برخوردار است. در داخل بریتانیا، حقوق بشر فقط برای عده خاصی از مردم رعایت می شود.مردم انگلیس بر خلاف شعارهای سیاستمداران این کشور در برابر قانون و منابع قدرت و ثروت برابر نیستند، بلکه افراد بسته به پیوندشان با ساختار قدرت از منافع بهره مند می شوند؛ گزارش های نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت مسلمانان در انگلیس حاکی از این است که دولت این کشور به مساله حقوق برابر انسان ها و رعایت حقوق بشر هیچ اعتقادی ندارد.
به هر حال نقض گسترده حقوق مسلمانان در انگلیس همچنان ادامه دارد و زنان مسلمان بیش‌ترین قربانیان "اسلام‌هراسی" را تشکیل می‌دهند و افرادی که پوشش‌های اسلامی مانند: "حجاب" دارند در معرض خشونت‌های بیشتری هستند. مسأله تأسف‌بار آنکه مساجد مسلمانان در این کشور مورد حملات تروریستی قرار می‌گیرند و زنان مسلمان برای کار در دوایر دولتی با محدودیت‌های قانونی برای رعایت حجاب مواجه هستند و اگر بخواهند حجاب خود را حفظ کنند، از تحصیل و کار محروم می‌شوند.
بر اساس یك نظرسنجی، مسلمانان انگلیس هر روز بیش از پیش نگران نقض حقوق خود در این کشور هستند. نتایج این نظرسنجی اینترنتی از هزار و ۳۶۰ نفر توسط دانشگاه كوینز در بلفاست و دانشگاه لیورپول نشان می دهد كه ۴۰ درصد مسلمانان انگلیس، رسانه‌های غربی را مسئول گسترش نژادپرستی واحساسات ضداسلامی در این کشورمی‌دانند.از سوی دیگر نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری بین المللی در خصوص نقض حقوق بشر در داخل انگلیس به بهانه مبارزه با تروریسم افزایش یافته و آنها مسئولیت ایجاد وحشت میان تمام مسلمانان این کشور و توطئه ایجاد این دیدگاه که کلمات «مسلمان» و «تروریست» هم‌معنی هستند را متوجه لندن می‌دانند.
شکی نیست که افزایش چشمگیر و روزافزون مسلمانان در کشورهای غربی از جمله انگلیس نقش زیادی در افزایش خصومت ورزی نسبت به اسلام و مسلمانان ایفا کرده است و افزایش موج اسلام گرایی با وجود گسترش اقدامات ضد اسلامی در چارچوب توطئه اسلام هراسی نشان می دهد که سیاست های خصمانه علیه اسلام و مسلمانان تاثیری در موج بیداری اسلامی و گرایش به اسلام در جوامع غربی نداشته است.
Share/Save/Bookmark
مرجع : خبرگزاری صدا و سیما