دانیل پایپز مؤسس و مدیر "اتاق فکر خاورمیانه" و یکی از طراحان اسلام هراسی غرب
دانیل پایپز مؤسس و مدیر "اتاق فکر خاورمیانه" و یکی از طراحان اسلام هراسی غرب