حمله تروریستی مسلحانه به مسجدی در نیوزیلند چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
باعث ترس و وحشت مسلمانان می‌شود
باعث افزایش اسلام هراسی و رویگردانی از اسلام می‌شود
باعث گسترش و استقبال بیشتر از اسلام خواهد شد
مهاجرت مسلمانان به این کشورها متوقف حواهد شد
حمله تروریستی مسلحانه به مسجدی در نیوزیلند چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
باعث ترس و وحشت مسلمانان می‌شود
% ۲۵
 
باعث افزایش اسلام هراسی و رویگردانی از اسلام می‌شود
% ۱۲.۵
 
باعث گسترش و استقبال بیشتر از اسلام خواهد شد
% ۳۷.۵
 
مهاجرت مسلمانان به این کشورها متوقف حواهد شد
% ۲۵
 
_overall_votes: ۱۳ رأی