لغو ممنوعیت حجاب برای دانش آموزان مسلمان در «هامبورگ» آلمان