دفاع از اسلام هراسی در پرونده سیاسی سخنگوی جدید کاخ سفید