مسعود بارزانی ، رئیس اقلیم کردستان عراق
مسعود بارزانی ، رئیس اقلیم کردستان عراق