موفقیت‌ها و افتخار، دستاورد مسلمانان ولز در سایه تبعیض و آزار